NASZ PATRON

24 lutego 2008 roku nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich, po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, rozpoczęli działania zmierzające do nadania imienia szkole. Na spotkaniu w WMODN w Ełku zespoły robocze nauczycieli i rodziców opracowały harmonogram działań nadania imienia i sztandaru szkole. Na koordynatora działań wybrano panią Katarzynę Podbielską.

Następnie dyrektor szkoły pani Ewa Czarosław – Kochanowicz, zarządzeniem dyrektora, wprowadziła procedurę nadania imienia. Zgodnie z tą procedurą wszystkie stany szkoły: uczniowie, rodzice i nauczyciele, mogły zgłaszać swoje propozycje na kandydatów na patrona szkoły. Tak też się stało. W rezultacie, w I etapie procedury, kandydatami na patrona szkoły zostali :

Następnie odbyła się akcja promocyjna. Oplakatowano całą szkołę. Informacje znalazły się też na specjalnej tablicy ogłoszeń poświęconej wyborom patrona.

W II etapie procedury każdy stan, spośród 4 kandydatur, wybrał swoją. Wśród rodziców największą liczbę głosów otrzymały Szare Szeregi. Podobnie wśród uczniów i nauczycieli. Następnym krokiem było podsumowanie wyborów przez komisję skrutacyjną w składzie:

1.Ewa Czarosław – Kochanowicz – dyrektor szkoły

2.Katarzyna Podbielska – koordynator działania

3.Maria Klimowicz – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

4.Dorota Zawadzka – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

5.Renata Bielecka – przedstawiciel Rady Rodziców

6.Krystyna Olszańska – przedstawiciel Rady Rodziców

7.Anna Olszańska – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

8.Paweł Kossakowski – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Komisja na podstawie protokołów wyboru uczniów, rodziców i nauczycieli stwierdziła, iż patronem Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich zostaną Szare Szeregi. Teraz rozpoczyna się akcja promująca organizację Szare Szeregi w środowisku szkoły. Zgodnie z opracowanym harmonogramem będą odbywały się poszczególne działania, zmierzające do nadania imienia naszej szkole.

Festyn Rodzinny

Dnia 02 czerwca 2008 r. w szkole odbył się Festyn Rodzinny, w trakcie którego zaprezentowaliśmy sylwetkę patrona zaproszonym gościom. W związku z wdrażanym działaniem nadania imienia szkole odbyła się prezentacja prac uczniów, dotycząca sylwetki patrona – „ Szarych Szeregów”. W „Szarej Sali”, zorganizowanej przez Panią Katarzynę Podbielską, można było obejrzeć albumy, plakaty, prezentacje multimedialne, wystawę pokonkursową „Logo szkoły” oraz przeczytać opowiadania „ Moja wojenna opowieść.

Podczas festynu odbyła się licytacja. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczono na zakup sztandaru. Można było kupić przysłowiowego „ kota w worku”( w worku znajdowały się kasety video). Licytację prowadziła Urszula Kochanowicz. Można też było nabyć „siedmiomilowe buty” oraz kwiaty na giełdzie kwiatów, zorganizowanej przez p. Krystynę Kacprzyk.

<< czytaj więcej >>

Apel Promujący Przyszłego Patrona Szkoły

Dnia 26 listopada 2008 r. w szkole odbył się apel, zorganizowany przez p. Krystynę Kacprzyk. Celem uroczystości było przybliżenie uczniom sylwetki przyszłego patrona szkoły – Szarych Szeregów. Stało się to możliwe dzięki spotkaniu z niezwykłym gościem – Panem Wacławem Położyńskim. Był on działaczem Szarych Szeregów i naocznym świadkiem wydarzeń z okresu II wojny światowej. Jego niezwykłe opowieści o czasach okupacji i walce o wolność Ojczyzny dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń.

<< czytaj więcej >>

Wigilia 2008

Dnia 20 grudnia 2008 r. w szkole zorganizowano niezwykłe spotkanie opłatkowe. Różniło się ono od wielu innych tym, że nawiązywało do Wigilii harcerskich, żołnierskich, powstańczych. Cała uroczystość odbyła się na szkolnym boisku. Skromna dekoracja przypominała o naszym patronie. Zgodnie z tradycją należało podzielić się opłatkiem. Aby oddać nastrój Wigilii wojennej, zamiast opłatkiem, zebrani podzielili się chlebem.

Poeci Walczącej Warszawy

Dnia 12 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich odbyło się spotkanie „Poeci Walczącej Warszawy”. Było to spotkanie przeznaczone dla klas IV-VI i zorganizowane przez Samorząd Uczniowski w celu zaprezentowania uczniom podstawowych wiadomości dotyczących Powstania Warszawskiego i wybranych poetów, którzy tworzyli w czasie II wojny światowej i brali udział w Powstaniu Warszawskim.

<< czytaj więcej >>

Olimpiada – Śladami Patrona

<< czytaj więcej >>

28 września 2009 roku

Uroczystość nadania imienia "Szarych Szeregów" i sztandaru szkole

<< czytaj więcej >>