KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADMINISTRATORA DANAYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych, a także zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), uprzejmie informujemy, co następuje:

Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Adres siedziby administratora danych: Mrozy Wielkie 12, 19-300 Ełk.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

ROZUMIEM

Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych

Anna Fijałkowska
Inspektor ochrony danych osobowych
ul. T. Kościuszki 28A
Tel. 87/619 45 54
e-mail: iod@elk.gmina.pl